ข้อมูลพื้นฐาน

 

ที่ตั้ง

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข  ได้จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข  โดยเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสภาตำบลทุ่งผาสุข ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 การเปลี่ยนแปลงฐานะในครั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป   ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ตั้งอยู่เลขที่  210  หมู่ 7  ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเชียงคำ  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงคำ  ประมาณ  7  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดพะเยา ประมาณ  73  กิโลเมตร

 

เนื้อที่และอาณาเขต

เนื้อที่และอาณาเขตเนื้อที่โดยประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข  มีจำนวน  13  ตารางกิโลเมตร  หรือ  8,125  ไร่        อาณาเขตติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข มีดังนี้ทิศเหนือ  ติดต่อ  ตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยาทิศใต้  ติดต่อ  ตำบลฝายกวาง  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาทิศตะวันออก     ติดต่อ  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขต เริ่มต้นจากกึ่งกลางลำเหมืองร่องไฮทิศตะวันตก   ติดต่อ  ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา                   พื้นที่ตำบลทุ่งผาสุข แยกรายหมู่บ้าน  พื้นที่รวมโดยประมาณ  8,125  ไร่  หมู่ที่  1   พื้นที่  1.872  ไร่  หมู่ที่  2   พื้นที่   913       ไร่ หมู่ที่  3     พื้นที่  1,475  ไร่   หมู่ที่  4     พื้นที่  1.510  ไร่   หมู่ที่  5     พื้นที่   360  ไร่   หมู่ที่  6   พื้นที่  1,225   ไร่   หมู่ที่  7     พื้นที่    770      ไร่ 

 

ภูมิประเทศ

พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบสูง ได้แก่ หมู่ที่ 3, 6  พื้นที่ราบลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 5, 7   มีแหล่งต้นน้ำ ลำธาร ไหลผ่าน ได้แก่  แม่น้ำแวน  ไหลผ่านทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   แม่น้ำลาวไหลผ่านทางทิศตะวันเฉียงเหนือ 

 

ภูมิอากาศ

เป็นแบบมรสุมมี  3  ฤดู  คือ-       

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม-มิถุนายน  อากาศจะร้อนอบอ้าว เฉลี่ยโดยทั่วไป ในช่วงฤดูร้อน 35-38 องศาเซลเซียส-   

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม  มีฝนตกชุกหนาแน่นเฉลี่ย  1,045.23  มิลลิเมตร-       

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  อากาศหนาวถึงหนาวจัด  อุณหภูมิเฉลี่ย อยู่ระหว่าง  16  องศาเซลเซียส  ลงไปถึง  6  องศาเซลเซียส  

 

จำนวนหมู่บ้าน  ประชากร และจำนวนครัวเรือน

1)   มี  7  หมู่บ้าน  จำนวนหลังคาเรือน  1,337  หลังคาเรือน

2)   จำนวนประชากรทั้งหมด  3,505  คน  รายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน 
1  บ้านหัวทุ่ง  294 320 614 243
2  บ้านทุ่งควบ  208  227 435 172
3  บ้านผาฮาว 351  357  708 264
4  บ้านไร่แสนสุข 242  228  470 135 
 บ้านหัวทุ่งใหม่ 166 171  337 169
6  บ้านผาสุก 253  265 518 209 
7  บ้านใหม่เจริญ  204 219  423  145 
   รวม 1,718 1,787   3,505 1,337

 

สถานภาพทางสังคม

การศึกษา  มีสถานศึกษา  จำนวน    2     แห่ง
1)  โรงเรียนบ้านผาฮาว   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 
-นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน       62  คน
-นักเรียน ระดับอนุบาล จำนวน       25  คน
2)  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 
-นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน     100  คน
-นักเรียน ระดับอนุบาล จำนวน       30  คน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน     1     แห่ง
1. ศูนย์การศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทุ่งผาสุข    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน   2     แห่ง  จำนวนเด็กเล็กทั้งหมด  52  คน
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวทุ่งใหม่ (22)       ตั้งอยู่ หมู่ที่  7       
     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสุข   (30) ตั้งอยู่ หมู่ที่  6  
 

องค์กรทางศาสนา

ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ  100  เปอร์เซ็นต์  มีวัด ๕  แห่ง ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ

สถานที่ตั้ง

1

วัดหัวทุ่งวัฒนาราม

บ้านหัวทุ่ง      หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา

2

วัดทุ่งควบ

บ้านทุ่งควบ    หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา

3

วัดผาฮาว

บ้านผาฮาว     หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา

4

วัดบ้านไร่แสนสุข

บ้านไร่แสนสุข  หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา

5

วัดหัวทุ่งใหม่

บ้านหัวทุ่งใหม่  หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข

ศักยภาพของตำบล

          พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป  จำนวน  20 คน  

 

ประเภท

การศึกษา

รวม

ประถมศึกษา

มัธยม/อาชีวะ

ปริญญาตรี

สูงกว่า

ปริญญาตรี

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

พนักงานส่วนตำบล

-

-

1

-

4

9

1

3

18

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-

-

2

3

-

1

-

-

6

พนักงานจ้างทั่วไป

-

-

-

1

-

-

-

-

1

รวม

 -

-

 -

-

-

-

-

-

25

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในตำบลทุ่งผาสุข ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น  ทำนา ทำสวน ทำไร่  และรับจ้างทั่วไป

ที่ดิน   1. พื้นที่การเกษตร        2. ป่าชุมชน                 

 

หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข

¨                               สถานีบริการปั๊มน้ำมัน(หยอดเหรียญ)        3        แห่ง

¨                               ร้านค้า                                        30      แห่ง

¨                               ร้านขายอาหาร                               4        แห่ง

¨                               ตลาดสด                             -         แห่ง

¨                               โรงสีข้าว                                      6        แห่ง

¨                               อู่ซ่อมรถ                             2        แห่ง

¨                               ร้านเสริมสวย                                 3        แห่ง

¨                               โรงงาน                                        3        แห่ง

 

       จำนวนหมู่บ้าน  ประชากร และจำนวนครัวเรือน

1)   มี  7  หมู่บ้าน  จำนวนหลังคาเรือน  1,337   หลังคาเรือน

2)   จำนวนประชากรทั้งหมด   3,55  คน  รายละเอียดดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

        รวม

1

บ้านหัวทุ่ง

294

320

607

243

2

บ้านทุ่งควบ

208

227

425

172

3

บ้านผาฮาว

351

357

682

264

4

บ้านไร่แสนสุข

242

228

462

135

5

บ้านหัวทุ่งใหม่

166

171

343

169

6

บ้านผาสุก

253

265

518

209

7

บ้านใหม่เจริญ

204

219

434

145

รวม

1,718

1,787

3,471

1,337

 

ข้อมูลประชากร ณ  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561   ที่มา :สำนักบริหารการทะเบียนอำเภอเชียงคำ 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

       รวม

1

บ้านหัวทุ่ง

221

222

443

175

2

บ้านทุ่งควบ

134

148

282

98

3

บ้านผาฮาว

202

223

425

155

4

บ้านไร่แสนสุข

159

145

304

90

5

บ้านหัวทุ่งใหม่

118

125

243

99

6

บ้านผาสุก

147

166

313

148

7

บ้านใหม่เจริญ

162

170

332

117

รวม

1,143

1,199

2,342

852

 

ข้อมูลประชากร ณ  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561   ที่มา : จปฐ.พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ 

 

สถานภาพทางสังคม

การศึกษา  มีสถานศึกษา  จำนวน    2     แห่ง

     1)  โรงเรียนบ้านผาฮาว   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3

-นักเรียน ระดับประถมศึกษา  จำนวน        62  คน

-นักเรียน ระดับอนุบาล        จำนวน        25  คน

2)  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5

-นักเรียน ระดับประถมศึกษา  จำนวน      100  คน

-นักเรียน ระดับอนุบาล        จำนวน        30  คน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน     1     แห่ง

1. ศูนย์การศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทุ่งผาสุข    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน   2     แห่ง  จำนวนเด็กเล็กทั้งหมด  52  คน

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวทุ่งใหม่ (22)       ตั้งอยู่ หมู่ที่  7      

     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสุข   (30)          ตั้งอยู่ หมู่ที่  6

 

องค์กรทางศาสนา

ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ  100  เปอร์เซ็นต์  มีวัด ๕  แห่ง ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ

สถานที่ตั้ง

1

วัดหัวทุ่งวัฒนาราม

บ้านหัวทุ่ง      หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา

2

วัดทุ่งควบ

บ้านทุ่งควบ    หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา

3

วัดผาฮาว

บ้านผาฮาว     หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา

4

วัดบ้านไร่แสนสุข

บ้านไร่แสนสุข  หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา

5

วัดหัวทุ่งใหม่

บ้านหัวทุ่งใหม่  หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา

              พระธาตุหินฮาว  หมู่ที่ 3,6   

 

 

 

          สาธารณสุข

             1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    1   แห่ง  ได้แก่

                  1.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งผาสุข

             2. อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ    100%

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

     -ถนนลาดยางสายหลัก จำนวน 3 สาย ซึ่งใช้สัญจรระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัด

     -ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน 74 สาย

     -ถนน คสม. จำนวน 49 สาย

     -ถนนหินคลุก ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

การโทรคมนาคม

     โทรศัพท์สาธารณะ   6  ตู้

การไฟฟ้า

     จำนวน  7  หมู่บ้าน  ประชากรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  ประมาณ  0.17 %

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง ฝาย2 แห่ง บ่อน้ำตื้น 468 แห่ง ประปาหมู่บ้าน7 แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     -ป่าชุมชนบ้านผาฮาว

มวลชนจัดตั้ง

     -ลูกเสือชาวบ้าน  อปพร.  สตบ.  อสม.  อพม. อช. คณะกรรมการเยาวชนตำบล คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน คณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติด คณะกรรมการประชาคมหมู่บ้านและตำบล

 

แหล่งท่องเที่ยว

     -อ่างเก็บน้ำน้ำแวน , พระธาตุหินฮาว